สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน  กรมการขนส่งทางบก
 http://maehongson.dlt.go.th
 

หน้าแรก
การติดต่อ
ด้านทะเบียนรถ

พรบ.รถยนต์

 

 

 

 

 


หลักฐานที่ใช้

1.
หลักฐานเอกสารเดิมที่ชำรุดหรือลบเลือน กรณีสูญหายให้แนบสำเนาใบแจ้งความที่สถานีตำรวจ ออกให้ หรือบันทึกปากคำกับเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก /สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขา
2.
หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
3.
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง พร้อมสำเนาประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ) กรณีสูญหาย ให้นำบัตรประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถมาด้วย

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.
ยื่นคำขอและหลักฐาน
2.
ชำระค่าธรรมเนียม
3.
รอรับใบเสร็จรับเงิน ใบแทนสมุดคู่มือ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี กรณีแผ่นป้ายทะเบียน รอรับแผ่นป้ายใหม่ประมาณ 1 เดือน (สั่งผลิตแผ่นป้ายที่กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพฯ)

แบบฟอร์มเอกสาร

1.
แบบ คำขออื่นๆ
2.
หนังสือมอบอำนาจ (ปิดอากรแสตมป์)

1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ (กรณีไม่ได้สูญหาย)
2. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวของผู้ประกอบการ
3. ภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
4. หลักฐานแสดงการแก้ไข ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือที่อยู่ เช่น
ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส
ทะเบียนหย่า เป็นต้น

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน 140 ถ.นาวาคชสาร ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000   โทรศัพท์ 053 611 975    Fax : 053 611 976  อีเมล์ maehongson@dlt.go.th
Tutorials | Codes | Templates